Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR

Rekabet hukuku uygulanması bakımından diğer hukuk disiplinlerinden biraz farklıdır. Rekabet hukuku vaka hukukudur yani bir anlamda içtihat hukuku olduğu da söylenebilir. Adam Smith’e göre rekabet; teşebbüslerin karlarını maksimize etmek için birbirleri karşısında gösterdikleri hasmane davranışlardır. Yani rekabet dar anlamda, belirli bir mal veya hizmet piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki yarışı ifade etmektedir. Rekabet hukukunun amacı hem birbiri ile yarışan bu teşebbüsleri birbirlerinden hem de teşebbüslerin arasındaki bu rekabetin ortadan kalkması durumunda tüketicileri teşebbüslerden korumaktır. Ancak Rekabet hukukunun amacı şahısları yahut teşebbüsleri korumak değil, iktisadi refahı teminat altına almaktır. Yani korunan ilk olarak rekabetçi piyasa modelidir. Ancak, rekabet hukukunun tek amacı hâlihazırda mevcut olan rekabet ortamını korumak değildir. Aynı zamanda rekabetin mevcut olmadığı piyasalarda da rekabetin tesis edilmesini sağlar.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası rekabeti engelleyen, bozan, kısıtlayan hatta etki doğmamış olsa bile sadece bu amacı taşıyan ya da bu etkiyi doğurabilecek olan her türlü anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarını yasaklamaktadır.  Bu hükümle yasaklanan davranışların tam olarak ne olduğunu anlamak için elbette ki önce tanımlarla uğraşmak gerekir. İlk olarak rekabet hukukunda anlaşma dendiğinde diğer hukuk disiplinlerinde olduğu gibi sözleşme olarak algılamamak gerekmektedir. Rekabet hukukunda anlaşma her türlü irade birlikteliği olarak anlaşılmalıdır. Yani, anlaşmanın bir tarafının kendisini, karşı tarafın iradesi ile bağlı hissetmesi ve bunu karşı tarafa da hissettirmesi anlaşmanın varlığı için yeterli olacaktır. Anlaşmanın yazılı olup olmamasının, hukuken uygulanabilir olup olmamasının ya da bağlayıcı olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Yalnızca iradelerin birbiri ile karşılıklı olduğu ve buluştuğu bir an yakalanabiliyorsa anlaşma var kabul edilir. Uyumlu eylem ise anlaşma kavramına çok yakındır. Anlaşma düzeyine varmayan iş birliği hallerini anlaşma olarak tanımlayabiliriz. Anlaşmaya göre tespiti daha sıkıntılı bir kavramdır. Zira, iradelerin buluştuğu bir an da yakalanamamaktadır. Örneğin; 25 şirket ihalelere giriyor ve sıra ile ihaleleri kazanıyorlar. Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. Son olarak teşebbüs birliği kararları ise belli bir alanda faaliyet gösteren teşebbüslerin bağlı oldukları birliklerin kararlarıdır. En çok ihlal bu kapsamda doğmaktadır ve Rekabet Otoritesinden bu konuda çokça ceza kararları çıkmaktadır. Çünkü teşebbüsler üyesi oldukları teşebbüs birliğinin çatısı altında önceden belirlenmiş gündemlerle bir araya gelmektedirler. Bu tip oturumlar her zaman risklidir ve çok dikkat edilmesi gerekir. Örneğin; gözlükçüler odası “4 mm’ den kalın altın çerçeve fiyatlarını şu fiyatın altına düşürmeyelim” diye bir sirküler yayınladığı zaman şirketler “ben bir şey yapmadım, bana sirküler geldi” diyemezler, rekabet otoritesi bunu dinlemez.

Uyumlu eylem kavramı rekabet otoritesinin yukarıda açıklanan davranış biçimlerini ispatlamakta zorlanması sebebi ile ortaya çıkmış bir kavramdır. “Bir şeyin bulunmadığının ispatı mümkün değildir.” (Çiçero). Uyumlu eylem kavramı ile ispat yükü tersine çevrilmiştir.  Rekabet Otoritesi der ki; “Piyasayı inceledim ve rekabet eksikliği yaşanan piyasalara benzettim; sen bana neden böyle olduğunu açıkla ve objektif gerekçelerle uyumlu eylem olmadığını ispatla.” Rekabet ortamının bozulduğu piyasalarda teşebbüslerin ortak hareket ettiği kanısını uyandıracak bir görüntü ortaya çıktığında, bu izlenime sebep olan teşebbüsler ekonomik ve rasyonel gerekçelerle rekabet hukukunun ihlâl edilmediğini ispatlamalıdır.

Adam Smith piyasanın kendi haline bırakıldığında dengenin “görünmez bir el” tarafından baskılanarak sağlanacağı teorisini öne sürmüştür. Gerçekten de piyasada her şey düzgün ve gerçek rekabet nasıl yaşanması gerekiyorsa o şekilde işlerken Rekabet Otoritesinin hatalı bir müdahalesi en çok kaygı duyulacak meseledir. Böyle gereksiz bir müdahale bir rekabet ihlâlinin gözden kaçırılmasından daha sakıncalı olur. Örneğin; yıkıcı fiyat uygulamalarına müdahale edilirken, bu müdahalenin ucuz fiyat veren ve düşük fiyatlandırma ile rekabetçi davranan teşebbüse “şu fiyatları biraz arttır” deme anlamına gelmesi ihtimali vardır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde “belirli bir mal veya hizmet piyasasında” denilmektedir. Mal ve hizmet piyasası kavramı “ilgili ürün pazarı” ve “ilgili coğrafi pazar” kavramlarından oluşur. Yani ilgili ürün pazarı; üretici ve tüketicilerin yeknesak davrandıkları, birbirleriyle ikame edilebilir, birbirinin yerine kullanılabilir ürün ya da hizmetlerin olduğu evrendir. İlgili ürün pazarını tespit etmek için SNIP (small but not insignificant increase in price) testi kullanılmaktadır. Bu teste göre ilgili ürün pazarını belirlemek için söz konusu ürünün fiyatında küçük ancak hepten önemsiz sayılamayacak bir artış halinde tüketicilerin yöneldiği ürün yelpazesine bakılır. Örneğin; Ice Tea almaya giden bir tüketici küçük ama yine de önemsiz sayılamayacak fiyat artışlarında başka bir ürüne yöneliyor mu? Yöneliyorsa hangi ürüne yöneliyor. Örneğin; suyun ikamesi yoktur. Suya zam da gelse tüketici su almayıp ice tea alayım demez. Bu davranışlar incelenerek ürünün dahil olduğu ilgili ürün pazarı belirlenir.

Yine 4. maddede “rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan” denilmektedir. Maddeden de anlaşılacağı gibi rekabet hukuku anlamında ihlâlin doğup doğmadığını tespit ederken, etkinin doğup doğmadığının bir önemi yoktur. Etkinin doğup doğmamış olması verilecek ceza ile alakalı bir durumdur. Bu noktada bir de teşebbüs kavramını incelemekte yarar vardır. Teşebbüs; piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle bağımsız karar verebilen ve ekonomik açıdan bir bütün teşkil eden birimlerdir. Bu tanımda en önemli noktalar bir teşebbüsün bağımsız karar alabilmesi ve ekonomik açıdan bir bütün teşkil etmesidir. Bu tanımdan çıkan sonuç örneğin; Sabancı’nın alt kuruluşları birbiri ile konuştuğunda rekabet hukuku açısından bir ihlalden söz edilemeyecektir. Çünkü, ekonomik açıdan bir bütün teşkil etme ve bağımsız karar alabilme unsurları tamamlanmayacaktır.