Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Markanızı tescil ettirdikten sonra da markanızı korumak adına atabileceğiniz adımlar vardır. Bunlardan biri markanız ile ilgili düzenli olarak “benzerlik araması” yapmaktır. Benzerlik araması, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından belirli aralıklarla yayınlanan marka bültenlerinin taranarak sizin markanıza benzeyen markaların tespit edilmesidir. Burada belirtmek gerekir ki, bu benzerlik aramasının marka vekilleri aracılığı ile yapılması faydalı olacaktır. Zira her ay yayınlanan binlerce marka arasından benzer markaların bulunması ve itirazın bir vekil tarafından yapılması hem başarı ihtimalini artırır hem de zamandan kazanmanıza yarar.

         6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri başlıklı 6. Maddesi[1] uyarınca; karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet, eskiye dayalı kullanım olarak özetlenebilecek durumlarından birinin varlığı halinde marka itiraz üzerine reddedilir, denmektedir. Burada önemli olan husus bir markanın 6.maddede sayılan red nedenlerinden birini içerip içermediğinin denetimi sadece itiraz üzerine gündeme gelecektir. Bir markanın; marka bülteninde yayınlanmasından itibaren 2 ay içerisinde itiraz edilmez ise marka, SMK 6. Madde açısından bir denetime tabi olmadan başvurusunu devam ettirecektir. İtiraz; Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak, denetleme de yine TPMK tarafından gerçekleştirilecektir. İtiraz edilirken itiraz gerekçeleri ve delilleri ile itiraz harcı (2020 yılı için 160 TL) kuruma iletilmelidir. Bu yazımızda bir markanın yayımına SMK 6.madde uyarınca itiraz ederken dikkat edilmesi gereken hususları derledik.

  1. İtiraz Gerekçeleri İyi Tespit Edilmelidir.

Bir markanın yayınına itiraz edilirken, en önemli hususlardan biri kuşkusuz itiraz gerekçeleri olacaktır. Bu noktada, itirazın kapsamının iyi tespit edilmesi gerekir.  SMK 6. Madde1nin kapsamı oldukça geniştir. Bu nedenle markaya itirazın 6. Maddenin hangi fıkrasına göre yapıldığı önemlidir. Söz gelimi henüz 1 yıl önce tescil edilmiş olan bir ticaret markasını gerekçe göstererek yapılan bir itirazda SMK6. Maddesinin 7. Fıkrası olan “Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmüne dayanılmasının doğru olmayacağı ve bu itirazın kabul görmeyeceği izahtan varestedir. Bunun yanında, yukarıda da bahsedildiği üzere, SMK m6.ya göre yapılan denetim itiraz üzerine yapılan bir denetim olduğundan belirtilmeyen hususlar yönünden değerlendirme yapılmayacaktır. Bu nedenle itiraz gerekçelerinin iyi belirlenmesi 6. Madde kapsamında sayılan durumlardan hangisine veya hangilerine dayanılarak itiraz edileceğinin dikkatle belirlenmesi gerekir.

  1. İtirazın dilinin net, yakın ve açık olması gerekir.

İtiraz edilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de dilekçenin dilidir. İtiraz dilekçenizde, itiraz gerekçelerinizin, delillerinizin net ve açık bir şekilde sıralanması gerekmektedir. Bu noktada, karmaşık cümleler, saldırgan ifadeler, gereksiz uzun açıklamalar itirazın başarı şansını düşürecektir. İddiaları en yalın haliyle karmaşaya yer vermeksizin açıklamak hem daha kolay anlaşılmanızı sağlayacak hem de önemli argümanlarınızın kalabalık içinde kaybolmasını engelleyecektir. Dilekçenizin sayfalarca sürmesine gerek yoktur. Bunun yerine laf kalabalığı yapmaktan kaçınarak itiraz gerekçelerinizi ve delillerinizi ortaya koyduğunuz kısa ve etkili bir dilekçe yazmak başarı şansını artıracaktır.

  1. İtiraz edilen marka hakkında araştırma yapmak.

Marka itiraz dilekçesini yazamaya başlamadan önce, itiraz edilecek marka sahibinin başka tescilli markaları olup olmadığı, söz konusu markanın kullanım alanı, kullanım süresi, pazar hacmi gibi hususlar araştırılarak itirazın sağlam bir temele oturtulması gerekir.

  1. Faaliyet alanlarının iyi tespit edilmesi.

Özellikle SMK6/1 yani “aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Maddesi uyarınca yapılan itirazlarda yukarıda bahsedilen araştırma hususu ile de bağlantılı olarak, itiraz edilen markanın faaliyet alanları dikkatle tespit edilmeli ve sizin markanızda kesiştiği alanlara dilekçe içinde dikkat çekilmelidir. Söz gelimi, kahveyi içeren 30.sınıfta tescil talep eden “x coffee” markasını araştırdığınız zaman aynı markanın süt ve süt ürünlerini kapsayan 29. Sınıfta da faaliyetinin bulunduğunu fark edip bu argümanı da dilekçenize dahil ederek dilekçenizi güçlendirebilirsiniz.

  1. Delil sunma:

Dilekçenizin içinde ve eklerinde hem tanınmışlık hem de eskiye dayalı kullanım, benzerlik gibi diğer gerekçelerinizi delillerle desteklemeniz oldukça önemlidir. Bu noktada delillerde de dilekçenin dili kısmında üzerinde durduğumuz hususlar geçerlidir. Çok fazla ve gereksiz delil sunmanız halinde, haklılığınızı kanıtlayan delillerinizin diğerlerinin arasında karışması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, haklılığınızı kanıtlayan delillerin açık bir şekilde sunulması ve dikkatin o delillere çekilmesi daha doğru olacaktır.

Yukarıda açıkladığımız hususlara dikkat etmeniz halinde itirazlarınızın kabul edilme ihtimali dikkate değer ölçüde artacaktır. Bunun yanında bir daha belirtmek isteriz ki, marka itirazlarının marka vekilleri aracılığı ile yapılması marka vekillerinin gerek tecrübe gerek bilgileri ile başarı şansını artıracaktır.


[1] Marka tescilinde nispi ret nedenleri

MADDE 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. 

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.