Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/11329
K. 2017/1197
T. 28.2.2017

• HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( “Yargı Yolu Bakımından Görevsizliğe” Dair Verilecek Kararla Birlikte Harç Masraf ve Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulacağı )

• YARGI YOLU BAKIMINDAN GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemece Kararla Birlikte Harç Masraf ve Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulacağı – Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi )

• ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA YARGILAMA GİDERİ ( Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi – Mahkemece “Yargı Yolu Bakımından Görevsizliğe” Dair Verilecek Kararla Birlikte Harç Masraf ve Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulacağı )

• YARGILAMA GİDERİ ( Mahkemece “Yargı Yolu Bakımından Görevsizliğe” Dair Verilecek Kararla Birlikte Harç Masraf ve Vekalet Ücreti Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği – Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi )
6100/m.331/2

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m.7/1

ÖZET : Dava; haksız eylem nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacı davasını, yürürlükte bulunan kanuni düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise “yargı yolu bakımından görevsizliğe” dair verilecek kararla birlikte; harç, masraf ve vekalet ücreti yönünden hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Davacı … Genel Müdürlüğü vekili tarafından, davalı … aleyhine 21/12/2009 gününde verilen dilekçeyle haksız fiil sebebiyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın yargı yolu nedeni ile reddine dair verilen 02/06/2016 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü :

KARAR : Dava, haksız eylem nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın yargı yolu sebebiyle reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; davacı idareye ait tesislere, davalı tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında iş makineleri ile zarar verildiğini ve kuruma ait 250 metrelik beton direkli üzeri dikenli tel ile çevrili kafes ihatasının kullanılamaz hale geldiğini beyan ederek, uğranılan zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalı; açılan davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmiş, davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiği halde yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331/2 maddesinde; “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.” biçiminde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıdaki kanuni düzenleme 6100 Sayılı Kanun’da düzenlenmiş olup hiç kuşkusuz adli yargı yerinde görülecek davalarda ve adli mahkemeler arasındaki görevsizlik kararlarında uygulanmalıdır. Açıklanan maddede “davaya bir başka mahkemede devam edilmesi” hali düzenlenmiştir. Oysa yargı yolu bakımından görevsizlik kararlarında, davaya başka bir mahkemede devam edilmesi söz konusu olmayıp, kendine has usul kuralları bulunan farklı yargı yerinde yeniden açılan bir dava söz konusudur ve bu dava adli yargı yerindeki davanın devamı niteliğinde değildir.

Bu sebeple davacı davasını, yürürlükte bulunan kanuni düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise “yargı yolu bakımından görevsizliğe” dair verilecek kararla birlikte; harç, masraf ve vekalet ücreti yönünden hüküm kurulması gerekir.

Davalı lehine hükmedilecek vekalet ücreti yönünden bu hususun gözetilmemiş olması hatalı ise de, yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/1. maddesindeki; “Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.” şeklindeki düzenleme gözetilerek, 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddeleri uyarınca kararın düzelterek onanmasına karar verilmiştir.

SONUÇ : Temyize konu olan kararın hüküm fıkrasının 2. bendinden sonra gelmek üzere “Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine”, cümlesinin eklenmesine, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 28.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.