Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İletişim çağı olan günümüzde, teknolojik aletleri, akıllı telefonları, bilgisayarları ve uygulamaları hayatımızın her alanında kullanabilmek ve bu araçların sağladığı kolaylıklardan faydalanabilmek için kişisel verilerimizi paylaşmak zorunda kalıyoruz. Bu verilerin paylaşımı ve işlenmesi, her ne kadar birçok avantaj sağlasa da bu verilerin kolayca kötü amaçla kullanılabilir olması, kişisel verilerin paylaşımına ilişkin olarak hukuki düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir.
2010 Yılında yapılan değişiklik ile Anayasa’nın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesi kapsamında kişiye kişisel verilerinin korunmasını isteme, bu hususta bilgilendirilme, silinmesini talep etme ve verilen amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları tanınmıştır. Aynı zamanda kişisel verilerin yalnızca kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebileceği belirtilmiştir.
07.04.2016 Tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile de kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Kanunun 5. Maddesinde kişisel verilerin işlenme şartlarına yer verilmiş olup kişisel verilerin işlenebilmesi için öncelikle ilgili kişinin rızası öngörülmüştür. Ancak 2. Fıkrada bulunan şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde ilgili kişinin rızası olmadan kişisel veriler işlenebilecektir:
  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
İlgili Kişinin Açık Rızası Nedir?
 
Açık rıza, kanunda düzenlendiği şekliyle, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir. İlgili kişinin, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açık rızasının geçerli olabilmesi için:
-belirsiz olmaması,
-ilgilinin kişinin bilgilendirilmiş olması,
-cebir, hile ve tehdit hallerinin söz konusu olmaması gerekmektedir. Bu hususta   esas sorumluluk kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan veri sorumlusuna aittir.
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
Aydınlatma yükümlülüğü 6698 sayılı KVKK’nun 10. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı da kanunun 18. Maddesinde belirtilmiştir.
Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27/01/2020 tarihli ve 2020/65 sayılı kararında, ulaşım hizmetleri sunan bir platformu kullanan ilgili kişi, yaptığı yolculuklarda şoförler tarafından puanlandığını öğrenmesi üzerine platformdan bilgilendirme talep etmiş, bu talebin cevapsız kalması sonucunda husus Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na intikal etmiştir. Kurulca verilen kararda, müşterilerin/yolcuların yaptığı seyahatlerin şoförler tarafından puanlanmasına ve bu puanların ortalamasının alınmasına dayanan veri işleme faaliyetinin, veri işleme şartlarını taşımadığı ve veri sorumlusunun gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı gerekçeleriyle 100.000 TL’lik idari para cezasına karar verilmiştir.
Kurulun 08/07/2019 tarih ve 2019/206 sayılı kararında da kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartı olarak öne süren internet sitesinin, kullanıcılara ait kişisel verilerin mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde mi yoksa kullanıcıların açık rızalarına istinaden mi işlendiği açıkça belirtilmediğinden aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediğine hükmetmiştir.